لیست قیمت‌های Padvish Antivirus
حفاظت همه جانبه از اطلاعات مهم سازمان


5 کاربر دوساله
4.240.000 ریال

2 کاربر دوساله
1.805.500‬ ریال

2 کاربر یک ساله
1.203.500 ریال