برای مشاهده عملکرد کارت ویزیت الکترونیک، تست کنید.

لطفا کلمه "NEWSHA" یا "آی نوتی" را به شماره تلفن 10008590 پیامک کنید و سپس منتظر پاسخ آن شوید و با نحوه عملکرد هرچه بهتر آن آشنا شوید.